“TARİHSEL SOSYOLOJİ” SAYISI İÇİN ÇAĞRI METNİ

Strata’nın 2. sayısı olarak düşünülen “Tarihsel Sosyoloji” sayısında, dergimizin “ilişkiselcilik” teması ışığında, özellikle şu konuları kapsayan araştırma ve makalelere yer vermeyi düşünüyoruz: bir metodolojik bileşim olarak tarihsel sosyoloji sahasındaki araştırma stratejileri ve teorik tartışmalar; toplumların düzenleyici ilkelerini ve işleyiş düzeneklerini yorumlayıp anlamaya ve açıklamaya çalışan kuramsal güzergâhlar; toplumsal hareketler ve siyasi mücadeleler/direniş repertuarları ve yine tarihsel sosyolojik açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nda ya da Cumhuriyet Türkiyesi’nde devlet ve toplumda gerçekleşen dönüşümler, devlet oluşumunda tekil töz ve rasyoneller yerine çoklu iktidar örüntü ve momentlerini göz önüne alan yaklaşımlar.  Bu sayede dergimizin amacı pozitivist metodoloji yerine ilişkiselliği ve karşılaştırmalı bir kavrayışı merkeze alan sosyal tarih çalışmaları aracılığıyla ana-akım tarihyazıcılığı ve aktarımını sorunsallaştırmak, tekdüze kronolojik bir tarihsel anlatının boyunduruğundan kurtulan yeni çalışma patikaları açmaktır. Sayı aynı zamanda disiplinlerarası bir yaklaşıma açık biçimde tasarlanacaktır.

Bu ve benzeri soruları tartışacak metinlerinizi 10 Temmuz 2019’a kadar strata@stratadergi.com adresine iletmenizi bekliyoruz.

Sayı Editörleri: Güney Çeğin & Özgür Budak